Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 De aanmeldprocedure
a) Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via de website en akkoord door de tennisschool.
b) Onvolledige aanmeldingen kunnen niet worden behandeld.
c) Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden en het lesreglement kunnen niet in behandeling worden genomen.
d) Aanmeldingen voor tennisles en tennisevenementen zijn voor eigen risico.
e) Lidmaatschap van een vereniging is verplicht bij deelname aan tennisles op het tennispark van die vereniging.

Artikel 2 Het lesgeld
a) Indien het lesgeld zal worden betaald via een factuur dient het lesgeld voor de eerste tennisles en in ieder geval 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 
b) Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van lesgeld aanwezig.
c) Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico voor de cursist. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan
d) Indien het lesgeld niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is betaald wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht bij de eerste herinnering.
e) Indien niet binnen de gestelde termijn na de eerste herinnering een volledige betaling is ontvangen, volgt een aanmaning waarbij de dan geldende dagrente in rekening wordt gebracht.
f) Indien niet binnen de gestelde termijn na de aanmaning een volledige betaling is ontvangen, wordt de incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle verdere kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 3 De tennisles
a) Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. 
b) Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd
c) Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan zullen die lessen alsnog worden geleverd op een door de leraar vast te stellen tijdstip.


d)
Voor zowel de jeugd- als de seniorenlessen worden er in de zomer-lescyclus maximaal 2 lessen wegens onvoorziene weersomstandigheden ingehaald. De regeling werkt als volgt: de eerst uitgevallen les wordt ingehaald. De tweede uitgevallen les is voor de rekening van de leerling en wordt niet ingehaald, de derde uitgevallen les wordt ingehaald en de vierde  uitgevallen les is voor de rekening van de leerling en wordt niet ingehaald. De daaropvolgende  uitgevallen lessen worden niet ingehaald en komen te vervallen.
e) In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.

Artikel 4 De cursist
a) De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
b) De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.
c) De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. Annuleren is voor eigen risico.
d) De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en /of geestelijke bewegingsvrijheid beperken. Gevolgschade bij deelname onder bovengenoemde fysieke en/of geestelijke toestand is voor eigen risico.


Artikel 5 Communicatie
a) Algemene communicatie zoals het doen van mededelingen, de aanmeldprocedure, afwezigheid van de leraar, algemene informatie en het bekend maken van nieuwe inschrijfmogelijkheden worden via
www.tennisschoolplijnaar.nl of www.tvbd.nl  gedaan.
b) Communicatie betreffende de tennisles, nieuwsbrieven, het facturatie proces enerzijds en absentiemelding door de cursist anderzijds verloopt via e mail.

Artikel 6 Orde veiligheid en gedrag

a) De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor het handhaven van de orde en de voor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de tennisles, alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden. 
b) De tennisleraar is verantwoordelijk en leidend voor de veiligheid op en om de lesbaan van de cursisten van Tennisschool Plijnaar. 
c) Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde van de les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming van een ouder / voogd het park verlaten met  een - niet voor hen verantwoordelijke - derde persoon, tenzij anders door hen of ouder / voogd aangegeven. 
d) Telefoneren of sms' en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft.
e) Het is cursisten niet toegestaan tijdens de tennisles met elkaar te handelen of te ruilen.
f) Ongewenste intimiteit jegens medecursisten of de tennisleraar (m/v) is op geen enkele wijze toegestaan.
g) Het is niet toegestaan geluid - of beeldopnamen te maken zonder toestemming van de tennisleraar.

Artikel 7 Het tennispark
a) Men behoort met respect om te gaan met het op de locatie geldend baanreglement.
b) Bij toegang tot de kantine tijdens de tennisles dient men zich aan de parkregels omtrent gebruik te houden. 


Artikel 8 Aansprakelijkheid
a) De tennisleraar, noch Tennisschool Plijnaar, zijn aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de tennislessen.
b) Indien Tennisschool Plijnaar toch aansprakelijk mocht blijken te zijn voor directe schade, bijvoorbeeld als  gevolg van een rechterlijke uitspraak, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Tennisschool Plijnaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
c) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tennisschool Plijnaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Tennis Plijnaar toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
d) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tennisschool Plijnaar of bij haar in dienst zijnde personen.
e) Tennisschool Plijnaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 Geschillen
a) In geval van een geschil, daaronder begrepen een geschil, dat slechts door één der partijen als zodanig mocht worden aangemerkt, voortvloeiende uit dit lesreglement, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling.

b) Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zullen geschillen voortvloeiend uit dit lesreglement bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de statutaire vestigingsplaats van de tennisschool valt.